V.

1

ŘEDITELSTVÍ POŠT
VĚC: Výstraha
ADRESÁT: Pan Henry Chinaski
Byla nám doručena informace, z níž je patrné, že jste byl dne 12. března 1969 předveden na policejní okrsek v Los Angeles pro opilost. V této souvislosti Vás žádáme, abyste věnoval pozornost následujícímu výňatku z Poštovního řádu, částka 744.12:
„Poštovní zaměstnanci slouží veřejnému zájmu a jejich chování podléhá v mnoha ohledech přísnějším omezením a vyšším nárokům, než je běžné u soukromých zaměstnavatelů. Očekává se, že zaměstnanci se budou chovat během pracovní doby i mimo ni takovým způsobem, který se bude pozitivně odrážet na pověsti pošty jako takové. Třebaže se Ředitelství pošt v žádném případě nehodlá vměšovat do soukromí svých zaměstnanců, rozhodně vyžaduje, aby poštovní personál byl čestný, spolehlivý, důvěryhodný a měl dobrý charakter i jméno.“
Přestože k Vašemu předvedení došlo za poměrně malý přestupek, je zcela evidentní, že jste se nechoval způsobem, který by se pozitivně odrážel na pověsti pošty jako takové. S veškerým důrazem vám dáváme na vědomí, že jakékoli opakování podobných přestupků, případně jiný konflikt s policejními úřady bude znamenat, že náš úřad bude muset s veškerou rozvahou sáhnout k disciplinárním opatřením.
K této záležitosti se smíte písemně vyjádřit a podat vysvětlení celé věci.

2

ŘEDITELSTVÍ POŠT
VĚC: Oznámení o navrhovaném disciplinárním opatření ADRESÁT:
Pan Henry Chinaski
Předběžně Vám oznamujeme, že došlo k návrhu postavit Vás 3 dny mimo službu bez náhrady mzdy, případně přijmout jiné disciplinární opatření, které bude uznáno za přiměřené. Navrhované opatření je zvažováno z hlediska efektivity poštovní služby a nebude uplatněno dříve než po 35 kalendářních dnech od obdržení tohoto dopisu.
Obvinění, vznesené proti Vám, a důkazy, které toto obvinění podporují, jsou následující:
OBVINĚNÍ č. 1
Jste obviněn z neomluvené absence ve dnech 13. května 1969, 14. května 1969 a 15. května 1969.
Mimo výše uvedená obvinění bude při určování rozsahu disciplinárního postihu dále přihlédnuto k těmto záznamům o dřívějších opatřeních proti Vaší osobě:
Obdržel jste výstrahu ze dne 1. dubna 1969 ohledně Vaší dřívější neomluvené absence.
Na toto obvinění máte právo odpovědět bud osobně, nebo písemně (případně obojí), přičemž smíte být doprovázeni vámi zvoleným zástupcem. Vaše odpověd by měla být podána do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu. Ke své obhajobě můžete též přiložit místopřísežné prohlášení ohledně uvedených skutečností. Písemné odpovědi adresujte generálnímu řediteli pošt, Los Angeles, Kalifornie 90052. Pokud potřebujete k podání odpovědi více času, bude tento Váš požadavek zvážen na základě Vaší písemné žádosti, dokládající nezbytnost odkladu.
Pokud si přejete odpovědět osobně, obraťte se na Ellen Normellovou, vedoucí personálního oddělení, případně na jejího zástupce K. T. Shamuse na telefonu 289-2222.
Po vypršení této desetidenní lhůty budou před přijetím konečného rozhodnutí zváženy veškeré skutečnosti související s Vaším případem, včetně Vámi eventuálně podaných písemných odpovědí. Toto rozhodnutí Vám bude písemně předáno. Pokud dojde k přijetí disciplinárního opatření, budete vyrozuměni o důvodech, které k tomuto opatření vedly.

3

ŘEDITELSTVÍ POŠT
VĚC: Rozhodnutí ADRESÁT: Henry Chinaski
V návaznosti na předchozí dopis ze dne 17. srpna 1969, v němž jsme Vás upozornili na možnost uvolnění z práce na dobu tří dnů bez náhrady mzdy, případně jiné formy disciplinárního postihu, založené na Obvinění č. 1 vzneseném proti Vám tamtéž, Vám dále oznamujeme, že do dnešního dne jsme od Vás neobdrželi žádnou odpověď. Po pečlivém zvážení Vašeho provinění bylo rozhodnuto, že Obvinění č. 1, plně založené na nezvratných důkazech, je v celé šíři prokázáno a opravňuje k Vašemu dočasnému uvolnění z práce. Na základě tohoto rozhodnutí budete uvolněn z výkonu povolání na dobu 3 (tří) dnů.
Prvním dnem Vašeho dočasného suspendování bude 17. listopad 1969, a posledním dnem Vašeho dočasného suspendování bude 19. listopad 1969.
Při rozhodování o Vašem disciplinárním postihu byl vzat v úvahu i Váš dřívější záznam v trestním rejstříku, jak bylo podrobně uvedeno v dopise, v němž jsme Vás informovali o navrhovaném disciplinárním opatření.
Proti tomuto rozhodnutí se můžete v souladu s následujícími pokyny odvolat k Ředitelství pošt nebo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby, případně v prvním stupni k Ředitelství pošt, posléze k Ředitelství odboru státních služeb při ministerstvu státních služeb, a nakonec k vládní Komisi pro záležitosti státní služby:
Pokud se odvoláte přímo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby, ztrácíte právo na odvolání k Ředitelství pošt. Odvolání k vládní Komisi pro záležitosti státní služby musí být postoupeno prostřednictvím krajského ředitele v San Francisku, Komise pro záležitosti státní služby, Golden Gate Avenue 450, P. O. Box 36010, San Francisco, Kalifornie 94102. Vaše odvolání musí (a) být podáno písemně, (b) obsahovat důvody pro napadnutí disciplinárního opatření, a předložit všechny důkazy a dokumenty svědčící ve Váš prospěch, a za (c) musí být podáno do 15 dnů od prvního dne Vašeho suspendování. Odvolání ke Komisi nemá odkladný účinek, pokud nepřiložíte své místopřísežně prohlášení dosvědčující, že celá záležitost je vůči Vám postavena na politické diskriminaci mimo výjimek specifikovaných zákonem, případně že její příčina spočívá v diskriminaci na základě Vašeho rodinného stavu nebo tělesného postižení.
Pokud se odvoláte k Ředitelství pošt, nesmíte se zároveň odvolat ke Komisi, dokud neobdržíte rozhodnutí prvního stupně, ke kterému Ředitelství dospěje. Na základě tohoto rozhodnutí si můžete zvolit, zda chcete pokračovat v odvolání k vyšším orgánům Pošty nebo obrátit se přímo na Komisi. Nicméně pokud k rozhodnutí o Vašem odvolání na prvním stupni nedojde do 60 dnů od jeho obdržení, můžete se rozhodnout stáhnout své odvolání k Ředitelství pošt a odvolat se ke Komisi.
Pokud se odvoláte k Ředitelství pošt do 10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení tohoto rozhodnutí, nenabude Vaše suspendování právní moci až do obdržení rozhodnutí o odvolání od krajského ředitele Ředitelství pošt. Dále pak, pokud se odvoláte k Ředitelství pošt, máte právo nechat se doprovázet, být zastupován a radit se se svobodně zvoleným zástupcem. Vám ani Vašemu zástupci nesmí být v ničem bráněno, nesmíte být nikým ovlivňováni a nesmíte být vystaveni nepřípustnému nátlaku, diskriminaci nebo jakýmkoli odvetným opatřením. Vám i Vašemu zástupci bude rovněž poskytnuta oficiální lhůta, určená, k přípravě Vaší obhajoby.
Odvolání k Ředitelství pošt je možné podat kdykoli po obdržení tohoto dopisu, avšak nejpozději do 15 kalendářních dnů od prvního dne Vašeho suspendování. Váš dopis musí obsahovat žádost o slyšení nebo výslovné přání, že si slyšení nežádáte. Odvolání zašlete na následující adresu:
Krajský ředitel
Ředitelství pošt Howard Street 631 San Francisco, Kalifornie 94106
Pokud odvolání podáte přímo ke krajskému řediteli nebo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby, zašlete nám laskavě podepsanou kopii odvolání zároveň s podáním na Ředitelství odboru státních služeb při ministerstvu státních služeb nebo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby.
Máte-li k uvedenému postupu jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na Richarda N. Martha, zástupce vedoucího pro záležitosti státních zaměstnanců na oddělení pro záležitosti státních zaměstnanců, zaměstnanců pošt a kádrové politiky, místnost č. 2205, Federální budova, North Los Angeles Street 300, kdykoli od pondělí do pátku v době od 8.30 do 16.00 hod.

4

ŘEDITELSTVÍ POŠT
VĚC: Oznámení o navrhovaném disciplinárním opatření
ADRESÁT: Henry Chinaski
Předběžně Vám oznamujeme, že došlo k návrhu na Vaše vyřazení z poštovní služby, případně na přijetí takových jiných disciplinárních opatření, která budou uznána za přiměřená. Navrhované opatření je zva- žováno z hlediska efektivity poštovní služby a nebude uplatněno dříve než po uplynutí 35 (třicetipěti) kalendářních dnů od obdržení tohoto dopisu.
Obvinění, vznesené proti Vám, a důkazy, na nichž se toto obvinění zakládá:
OBVINĚNÍ č. 1
Jste obviněn z neomluvené absence v těchto dnech:
25. září 1969 - 4 hodiny
28. září 1969 - 8 hodin
29. září 1969 - 8 hodin
5. října 1969 - 8 hodin
6. října 1969 - 4 hodiny
7. října 1969 - 4 hodiny
13. října 1969 - 5 hodin
15. října 1969 - 4 hodiny
16. října 1969 - 4 hodin
19. října 1969 - 8 hodin
23. října 1969 - 4 hodiny
29. října 1969 - 4 hodin
4. listopadu 1969 - 8 hodin
6. listopadu 1969 - 4 hodiny
12. listopadu 1969 - 4 hodiny
13. listopadu 1969 - 8 hodin
Mimo výše uvedená obvinění bude při stanovení rozsahu disciplinárního postihu dále přihlédnuto k těmto záznamům o dřívějších opatřeních proti Vaší osobě:
Obdržel jste výstrahu ze dne 1. dubna 1969 ohledně Vaší dřívější neomluvené absence.
Dále jste obdržel oznámení o navrhovaném disciplinárním opatření ze dne 17. srpna 1969 ohledně Vaší neomluvené absence. Za toto provinění jste byl potrestán uvolněním z výkonu služby bez náhrady mzdy na dobu tří dnů od 17. listopadu 1969 do 19. listopadu 1969 včetně.
Na toto obvinění máte právo odpovědět buď osobně, nebo písemně (případně obojí), přičemž smíte být doprovázeni vámi zvoleným zástupcem. Vaše odpověď by měla být podána do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení tohoto dopisu. Ke své obhajobě můžete též přiložit místopřísežně prohlášení ohledně uvedených skutečností. Písemné odpovědi adresujte generálnímu řediteli pošt, Los Angeles, Kalifornie 90052. Pokud potřebujete k podání odpovědi více času, bude tento Váš požadavek zvážen na základě Vaší písemné žádosti, dokládající nezbytnost odkladu.
Pokud si přejete odpovědět osobně, obraťte se na Ellen Normellovou, vedoucí personálního oddělení, případně na jejího zástupce K. T. Shamuse na telefonu 289-2222.
Po vypršení této desetidenní lhůty budou před přijetím konečného rozhodnutí zváženy veškeré skutečnosti související s Vaším případem, včetně Vámi eventuálně podaných písemných odpovědí. Toto rozhodnutí Vám bude písemně předáno. Pokud dojde k přijetí disciplinárního opatření, budete vyrozuměni o důvodech, jež k tomuto opatření vedly.

Poštovní úřad, část pátá